• Login
  • 0

    Geen producten in je winkelmand.

Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden Maatos

Voorwaarden Prikkels om te groeien

1. TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen de
dienstverlener Mevrouw Inge ADRIAENSSENS, Lakstraat 107, 2431 Laakdal, KBO nr. 0847.517.308 enerzijds
en de opdrachtgever (afnemer van diensten, klant, contractspartij,…) anderzijds, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

De opdrachtgever neemt kennis van deze algemene voorwaarden en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud ervan. De opdrachtgever wordt geacht met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan. Eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, zelfs indien de voorwaarden van de opdrachtgever
onderhavige algemene voorwaarden uitsluiten.


2. OVEREENKOMST EN BETALINGSVOORWAARDEN
De overeenkomst tussen de dienstverlener en de opdrachtgever komt tot stand door aanmelding van de opdrachtgever via het desbetreffende webformulier en integrale betaling.

Het betreffen in de regel éénmalige diensten (training, coaching, cursus,…) waarvoor de dienstverlener tijd en ruimte dient te reserveren. De dienst die wordt aangeboden is welomschreven en het aanbod vermeldt duidelijk het tijdstip en de plaats. De opdrachtgever aanvaardt dan ook uitdrukkelijk dat er geen sprake kan zijn van enige annulering of terugbetaling, tenzij hij consument is en zou vallen onder de toepassing van artikel XIV.27, 8° ev.
van het Wetboek Economisch Recht. In dit laatste geval dient er door de opdrachtgever te worden herroepen binnen de 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst en dit door een duidelijke mededeling met wens tot herroeping te versturen naar het in artikel 1 vermelde mailadres.

Het is steeds mogelijk dat er door de dienstverlener een vervolgcursus wordt gegeven. In dat geval zal er in de onderneming van de dienstverlener een schriftelijke overeenkomst worden gesloten waarbij de onderhavige voorwaarden zonder meer integraal van toepassing blijven, behoudens de mogelijkheid om de overeenkomst te herroepen. Artikel XIV.27, 8° is in dit geval immers niet van toepassing.

De betaling gebeurt contant op het ogenblik van de aanmelding van de opdrachtgever op het webformulier, dan wel, in geval van een vervolgcursus, binnen de 7 kalenderdagen na de ondertekening van de overeenkomst. Geen tijdige betaling betekent geen deelname aan de cursus en automatische ontbinding van de overeenkomst lastens de opdrachtgever. In dit laatste geval is er eveneens een forfaitaire schadevergoeding door de opdrachtgever verschuldigd aan de dienstverlener ten belope van 20 % van de overeengekomen prijs.

De dienstverlener kan om redenen buiten haar wil, de training, coaching en/of cursus annuleren. In dit geval zal de dienstverlener de opdrachtgever wel integraal terugbetalen met uitzondering van de kosten die reeds voor de opdrachtgever zijn gemaakt door de dienstverlener.

De prijzen zijn steeds duidelijk aangegeven en inclusief BTW.


3. AANSPRAKELIJKHEID
De dienstverlener heeft uitsluitend een middelenverbintenis.

Alle gegevens van welke aard ook (medisch, praktisch, geestelijk,…) die door de dienstverlener in het kader van haar activiteit worden meegedeeld aan de opdrachtgever zijn louter ten informatieve titel. Hoe de opdrachtgever deze gegevens interpreteert en desgevallend toepast, is zijn eigen verantwoordelijkheid.

De opdrachtgever bevestigt uitdrukkelijk dat hij de dienstverlener nooit zal aansprakelijk stellen voor welke schade dan ook ( directe, indirecte, geestelijke, lichamelijke, materiële,…). Indien de opdrachtgever de dienstverlener, tegen de vorige bepaling in en derhalve onrechtmatig, toch zou aansprakelijk stellen dan is de aansprakelijkheid van de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering zou uitkeren, of bij gebreke hieraan tot een maximumbedrag van € 2.500,00.


4. GESCHILLEN
Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat zou kunnen ontstaan uit deze overeenkomst.

 

top
© 2021 Praktijk voor ergotherapie - Powered by Maatos